Privacy notice

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy mielőtt Ön számunkra megadja személyes adatait, tömör, közérthető és átlátható formában Ön megfelelő tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról.

A Multi Partner Solutions Kft. a személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló (EU) 2016/679. számú rendelete, illetve a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályok alapján kezeli.

Magánszemély szerződő partnereink adatvédelmi tájékoztatása

Amennyiben Ön a Multi Partner Solutions Kft-vel magánszemélyként köt szerződést, úgy ezen szerződéssel összefüggésben az alábbi adatokat kezeljük:

Név, anyja neve, lakcíme, postázási/értesítési címe adóazonosító jele, egyéni vállalkozó adószáma, nyilvántartási száma, születési helye, ideje, bankszámlaszáma, telefonszáma, e-mail címe;

Az adatkezelés célja: ajánlat adása, szerződéses feltételek leegyeztetése, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, adó és számviteli jogszabályban rögzített nyilvántartási, megőrzési kötelezettség teljesítése, jogszabályban biztosított igényérvényesítéshez kapcsolódó jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése

Az adataihoz az adatkezelő azon munkavállalói és közreműködői, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek, így a pénzügyi-, könyvelési-, adózási, jogi tevékenységeket ellátó személyek és adatfeldolgozók (amennyiben teljesítésükhöz szükséges), könyvelő (a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében), jogi igényérvényesítés esetén jogi szakértő, az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá.

A személyes adatait az adatkezelő a szerződés teljesítésének ideje alatt, illetve a szerződés megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig őrzi.

Amennyiben Ön személyes adatait nem kívánja megadni, úgy a szerződés nem tud a felek között létrejönni.

Érintettnek nem minősülő szerződő partnerek (cégek, intézmények) természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak adatvédelmi tájékoztatása

Amennyiben Ön érintettnek nem minősülő szerződő partnerünk természetes személy képviselője, illetve az ajánlatadás folyamán vagy a megkötött szerződésben megjelölt kapcsolattartója, úgy alábbi adatait kezeljük:

Név, céges telefonszám, ennek hiányában bármely megadott telefonszám, céges e-mail cím, ennek hiányában bármely megadott e-mail cím, beosztás

Az adatkezelés célja: ajánlatadás során kapcsolattartás, szerződéses feltételek leegyeztetése, szerződésekben az érintett cégképviselőként, vagy kapcsolattartó személyként történő megjelölése, kapcsolattartóként üzleti kapcsolattartás a szerződéses partnerekkel

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő és szerződő partnere jogos érdeke, vagyis, hogy a szerződés a felek megállapodásának megfelelően létrejöhessen, a szerződő partner természetes személy képviselője a szerződést cégszerűen aláírja, és a szerződő felek a szerződés teljesítésének ideje alatt a szerződés teljesítése érdekében az üzleti kapcsolatot fenn tudják tartani az arra kijelölt kapcsolattartó személy által.

Az adataihoz az adatkezelő azon munkavállalói és közreműködői, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek, így a pénzügyi-, könyvelési-, adózási, jogi tevékenységeket ellátó személyek és adatfeldolgozók (amennyiben teljesítésükhöz szükséges), könyvelő (a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében), jogi igényérvényesítés esetén jogi szakértő, az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá.

A személyes adatait az adatkezelő a szerződés teljesítésének ideje alatt, illetve a szerződés megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig őrzi.

Amennyiben Ön a személyes adatait nem kívánja megadni, úgy nem lehetséges az érintettnek nem minősülő üzleti partnerrel a szerződéskötés, illetve az üzleti kapcsolattartás.

A Multi Partner Solutions Kft. által szervezett hivatalos szakmai rendezvényen/szabadidős rendezvényen az érintettekről készült fotókkal és videofelvételekkel, ilyen rendezvény szervezésével, a rendezvényen való részvétellel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás

Amennyiben Ön részt vesz olyan hivatalos, szakmai rendezvényen vagy nem hivatalos, szabadidős rendezvényen, amelyet a Multi Partner Solutions Kft. szervezett, a rendezvényen Önről készült fotókkal és videofelvételekkel, a rendezvény szervezésével illetve a rendezvényen való részvételével összefüggésben az alábbi adatait kezeljük:

Érintett személyes képmása, róla készült videofelvétel, a rendezvényre jelentkezéshez, regisztrációhoz neve, beosztása, céges telefonszám, annak hiányában magántelefonszám, céges e-mail cím, annak hiányában magán e-mail cím.

Az adatkezelés célja: az érintettről az adott rendezvényen, marketing területen brandépítés, adatkezelő tevékenységének népszerűsítése céljából fotók, videofelvételek készítése és azok közzététele az adatkezelő honlapján, közösségi oldalain, belső intraneten, vállalati hírlevélben (online és offline), illetve a további személyes adatok kezelésének célja a rendezvény szervezése, az érintett rendezvényen történő részvételének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

Az Önről készült a fotókat és videofelvételeket az azokat készítő személyek, az adatkezelő marketing tevékenységében közreműködő személyek, az adatkezelő honlapját, közösségi oldalait, intranet felületet kezelő, hírlevelét szerkesztő személyek, illetve az adatkezelő honlapját, közösségi oldalait látogató, a belső intraneten jogosultsággal rendelkező személyek láthatják. Az Ön nevét, beosztását és elérhetőségeit az adatkezelő megbízásából a rendezvényt szervező, illetve a rendezvényt lebonyolító személyek láthatják.

Az Önről készült fotókat és videofelvételeket, illetve további rendezvénnyel összefüggésben kezelt személyes adatait hozzájárulása visszavonásáig őrizzük, azzal, hogy a munkaviszonnyal egyébként is kapcsolatos személyes adatok megőrzési idejére a munkaviszonnyal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak az irányadóak.

Az érintettek a személyes adataik megadásával, a rendezvényen való megjelenésükkel hozzájárulásukat adják, hogy az adatkezelő a személyes adataikat a fenti célokból kezelje. Amennyiben az érintett nem járul hozzá, hogy az adatkezelő róla hivatalos céges rendezvényen készült fotókat és/vagy videofelvételeket készítsen és a honlapján, közösségi oldalán, intraneten, vállalati hírlevélben közzétegye marketing célból, úgy ezt az adatkezelő részére szóban vagy írásban jeleznie kell, és akkor az adatkezelő azokat lehetőség szerint nem készíti el, nem teszi közzé, vagy ezen érintettet a felvételen kitakarja, illetve amennyiben az érintett nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, beosztását, illetve elérhetőségeit a rendezvény szervezése és a rendezvényen történő részvételének biztosítása céljából az adatkezelő kezelje, úgy a rendezvényen előfordulhat, hogy biztonsági okokból nem fog tudni részt venni.

Álláspályázók adatvédelmi tájékoztatása

Pályázóink személyes adatainak védelme kiemelt jelentőségű számunkra, tájékoztatjuk, hogy pályázata elküldésével, jelentkezésével Ön bekerül a Multi Partner Solutions Kft. pályázói adatbázisába. Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően a pályázatával összefüggésben megadott személyes adatait bizalmasan kezeljük, azokat – a toborzási tevékenységet végző adatkezelő kivételéve – harmadik személyek részére nem adjuk át.

Amennyiben Ön a Multi Partner Solutions Kft-nél álláshely betöltésére jelentkezik, úgy az alábbi adatait kezeljük:

Név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, adóazonosító jel, TAJ szám, személyi igazolvány szám, lakcím, tartózkodási hely, állampolgárság, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, quality teszt eredménye, iskolai végzettségre vonatkozó adatok, végzettséget igazoló bizonyítvány száma, szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok, külföldi leendő munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot, tartózkodást igazoló dokumentumának megnevezése és száma;

Az adatkezelés célja: a meghirdetett munkakör betöltése, munkaszerződés megkötése; ugyanabban vagy hasonló munkakörben később meghirdetett pályázat alapján a pályázó megkeresése, munkakör betöltése, munkaszerződés megkötése, munkaköri alkalmasság megállapítása, külföldi leendő munkavállaló esetén a munkaszerződés létesítéséhez szükséges engedély kérelem intézése különböző hatóságok előtt a munkaszerződés megkötése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: munkáltató jogos érdeke, vagyis az üres álláshelyekre a legalkalmasabb jelentkező kiválasztása és a munkakör betöltése, és az alkalmasnak ítélt pályázóval munkaszerződés megkötése; illetve későbbi álláshirdetéssel megkeresés alapján a legalkalmasabb jelentkező kiválasztása, munkakör betöltése, és az alkalmasnak ítélt pályázóval munkaszerződés kötése, illetve a pályázónak is jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az álláshelyet, vagy a később meghirdetett álláshelyet betölthesse, amennyiben arra alkalmasnak bizonyul, továbbá a külföldi leendő munkavállalók esetében a felek közös érdeke, hogy a munkáltató a munkaszerződés létesítéséhez szükséges engedélyezési eljárásban közreműködjön, és így a munkaszerződés a munkáltató és a külföldi munkavállaló között jogszerűen létrejöhessen.

Az adataihoz a munkáltatónál a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók és közreműködők, igényérvényesítés esetén, illetve külföldi leendő munkavállaló munkaszerződés létesítéséhez szükséges engedélyeivel kapcsolatos eljárás esetén az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá.

A személyes adatait sikeres pályázat esetén a munkaügyi, és egyéb vonatkozó jogszabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén a pályázat benyújtásától, jelentkezéstől számított 2 évig őrizzük meg, a határidő lejártával a sikertelen pályázati anyagok teljes mértékben törlésre kerülnek. A törlést az adatkezelők minden évben két alkalommal hajtják végre, a törlés időpontjáig lejárt őrzési határidejű adatok vonatkozásában.

Amennyiben Ön a Multi Partner Solutions Kft-nél álláshely betöltésére jelentkezik, úgy az adatkezelő a kiválasztási eljárás során az álláspályázókat quality teszt kitöltésére kérheti fel, amellyel összefüggésben az alábbi adatait kezeljük:

név, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés célja: az adatkezelő által meghirdetett álláshely betöltésére vagy az adatkezelőnél lévő egyéb nyitott pozícióra való alkalmasság megállapítása

Az adatkezelés jogalapja: munkáltató jogos érdeke, vagyis a nyitott pozíciókra a legalkalmasabb jelentkező kiválasztása és a munkakör betöltése, későbbi nyitott pozíció esetén az álláshely felajánlása az alkalmas pályázó részére, illetve a pályázónak is jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az álláshelyet, vagy a később meghirdetett álláshelyet betölthesse

Az adataihoz a munkáltatónál a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, a HR feladatokat ellátó munkavállalók férhetnek hozzá.

A személyes adatait sikeres pályázat esetén a munkaviszony megszűnését követő három évig, sikertelen pályázat esetén a teszt megírásától számított 2 évig őrizzük, a vonatkozó határidő lejártával a teszteket az adatkezelő megsemmisíti. A törlést az adatkezelők minden évben két alkalommal hajtják végre, a törlés időpontjáig lejárt őrzési határidejű adatok vonatkozásában.

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a munkahelyi adatkezelések alapvető követelményeiről szóló 2016-os tájékoztatója alapján az adatkezelő a felvételi eljárás folyamán megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett bárki számára elérhető, nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait. Ezzel összefüggésben tájékoztatom továbbá arról, hogy az állás-pályázatot hirdető cég a pályázó közösségi oldalával kapcsolatban személyes adatot le nem ment, nem tárol, nem továbbít.

Az állásmegkeresésekkel kapcsolatban adatfeldolgozóként közreműködő SMS szolgáltató cég: Bitnet Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1192 Budapest, Pannónia út 14., cégjegyzékszáma: 01-09-190396, adószáma: 24937692-2-43, képviseli: Tóth András Gábor ügyvezető, telefon: +36 1 600 60 56, e-mail: sms@bitnet.hu)

Amennyiben a pályázati eljárás során személyes adatait nem kívánja megadni, úgy előfordulhat, hogy az álláshely betöltésére vonatkozó alkalmasságát a munkáltató nem fogja tudni megállapítani, így Ön elesik az álláshely betöltésének lehetőségétől.

Amennyiben Ön az álláshelyet betölti, akkor Önre a munkavállalókra irányadó adatvédelmi szabályok fognak vonatkozni, amelyekről részletes tájékoztatást a munkaviszony létrejöttekor fog kapni.

Multi Partner Solutions Kft. honlapján található kapcsolatfelvételi űrlappal, hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás

Amennyiben Ön a Multi Partner Solutions Kft. weboldalán található kapcsolatfelvételi űrlapot kitölti (1) vagy hírlevélre feliratkozik (2), úgy ezzel összefüggésben az adatkezelő az alábbi adatait kezeli:

1: Név, email cím, telefonszám, egyéb személyes adat, ami az üzenetben megadásra kerül az érintett részéről

2: Név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: 1: a weboldalon kínált szolgáltatásokkal, állásajánlattal kapcsolatosan az érintett fel tudja venni a kapcsolatot az adatkezelővel, az adatkezelő őt beazonosíthassa, vele fel tudja venni a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon, számára az adatkezelő ajánlatot tudjon adni, a kínált állással kapcsolatosan a szükséges információkat meg tudja adni, vagy egyéb ügyben eljárhasson, amely miatt az érintett vele a kapcsolatot felvette,

2: az érintett vagy az érintett által képviselt társaság számára az adatkezelő szolgáltatásai népszerűsítése érdekében marketing célú hírlevelet küldhessen.

Az adatkezelés jogalapja: 1-2: érintett hozzájárulása

Az adataihoz 1: az adatkezelő kapcsolatfelvételi űrlappal összefüggő megkereséseket intéző munkatársai, a megkeresés tárgyával kapcsolatos illetékes munkatársak,

2: a marketing hírlevél elkészítéséért, kiküldéséért felelős munkatársak férhetnek hozzá.

A személyes adatait 1: hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb 2 évig őrizzük, 2: a hírlevélről leiratkozásáig őrizzük.

1-2: Az érintettek a személyes adataik megadásával hozzájárulásukat adják, hogy az adatkezelő a személyes adataikat a fenti célokból kezelje. Amennyiben az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy ne használja a weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapot, a kitöltött adatokkal az űrlapot ne küldje meg az adatkezelő részére, illetve ne iratkozzon fel a hírlevélre.

Cookiek használata

Az adatkezelő honlapján való böngészéskor Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a saját böngészőjében módosíthatja. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. )

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben az adatkezelő az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, telefon: +36(30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400, www.naih.hu , ugyfelszolgalat@naih.hu , hivatali kapu: rövid név: NAIH, KR ID: 429616918.

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az adatkezelő szerverén elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Adattovábbítás harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásával Ön kijelenti, hogy nyilatkozatát önként, minden befolyástól mentesen teszi meg, az konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapul, a személyes adatai kezelésével összefüggésben az adatvédelmi tájékoztatót az adatkezelő rendelkezésére bocsátotta és az abban foglaltakat megismerte és tudomásul vette. A hozzájárulás megadását Ön jogosult megtagadni, illetve a megadott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása a korábban megadott hozzájárulás jogszerűségét nem érinti. A hozzájárulását jogosult akár személyesen, akár elektronikus vagy postai levélben az adatkezelőhöz eljuttatott kérelemmel visszavonni, vagy hírlevélről leiratkozni a hírlevélben megadott módon.

Egyéb adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó a google fiókkal, társaságok weboldalaival kapcsolatban: BSF Marketing Kft. (székhelye: 8100 Várpalota, Bercsényi utca 13., cégjegyzékszám: 19-09-523249, adószám: 32059467-2-19, képviseli: Nagy Szabolcs ügyvezető, elérhetőség: info@bsfmedia.hu

Adatfeldolgozó google fiókkal kapcsolatban: Marketingbistro Kft. (székhelye: 9800 Vasvár, József Attila utca 31., cégjegyzékszáma: 18-09-113924, adószáma: 26709015-2-18, képviseli: Joó Szabolcs ügyvezető, elérhetőség: szabolcs@marketingbistro.hu

Adatfeldolgozó kiadványok szerkesztésével kapcsolatban: Nexus Print Kft. (székhelye: 9011 Győr, Korona utca 71/B., cégjegyzékszáma: 08 09 019685, adószáma: 22622086-2-08, képviseli: Nagy Richárd ügyvezető, elérhetőség: info@nexusprint.hu

Tájékoztató adatvédelmi kérelmekkel kapcsolatos elérhetőségekről

a) Személyes bejelentések, kérelmek, helyszín:

Személyes ügyintézésre a társaság székhelyén, a 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 8. szám alatt van lehetősége.

b) Elektronikus vagy postai levelezés útján történő kapcsolattartás, kapcsolattartó mail cím:

Elektronikus úton az alábbi címen tud kapcsolatba lépni az adatkezelő adatvédelmi munkatársával: info@multipartner.hu

Postai levelezés útján kérelmét az adatkezelő székhelyére címzett tértivevényes (ajánlott) küldeményben küldje meg.

c) Közvetlen megkeresés telefonon:

telefonszám: +36305420961

d) Adatvédelemmel kapcsolatos kérelmet az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy az érintett személyes adataival kapcsolatban jogosult előterjeszteni. A kérelmet az adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelemmel kapcsolatos intézkedéséről az érintettet vagy az általa meghatalmazott személyt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja (szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható).

Multi Partner Solutions Kft. adatkezelő: képviseli: Baksi Péter ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 8., cégjegyzékszáma: 18-09-113278, adószáma: 25954102-2-18, elérhetősége: info@multipartner.hu.